Pri vsakem naročilu nad 30 € prejmete še Vitamin D3 2000 IU popolnoma BREZPLAČNO!

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE

V PRODAJNI AKCIJI »ZBIRANJE METULJČKOV «

1. Organizator prodajne akcije je Farmicom, d. o. o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator).

2. Prodajna akcija je prodajna akcija v reklamne namene in začne teči od datuma prvega nakupa, ko po izdaji računa prodajalka v trgovini vpiše datum nakupa in petmesečni rok za zbiranje bonus žigov v obliki metuljčka na zbirni kupon. Zbirne kupone je mogoče vnovčiti še tri mesece po prejemu zadnjega bonus žiga, ob vpisu katerega prodajalka vpiše datum izpolnitve zbirnega kupona. Organizator prodajne akcije vpisuje bonus žige v obliki metuljčka na zbirni kupon do 31.12.2018 oz. podaljšanja po potrebi.

3. Prodajna akcija z zbiranjem žigov »metuljčka« poteka v trgovinah Sensilab misli Zdravo v Sloveniji. Seznam trgovin je objavljen na spletni strani www.sensilab.si/sensilab-trgovine . Prodajna akcija velja za izbrane izdelke iz redne prodaje, ki niso vključeni v ostale akcije in posebne ponudbe. Popusti se med seboj ne seštevajo. Akcija ne velja za izdelke Sensilab Foods, Vegalife in izdelke zunanjih dobaviteljev.

4. Za vsak nakup v vrednosti nad 5 € v navedenih trgovinah Sensilab misli Zdravo, kupec prejme en bonus žig v obliki »metuljčka«. Za nakup v vrednosti od 5,00 do 9,99 € kupec prejme 1 žig, za nakup v vrednosti od 10,00 do 14,99 € prejme 2 žiga. Za vsak nadaljnji nakup v vrednosti 5 € prejme dodaten žig. Vsak žig se prejme na zbirni kupon, ki se nahaja na blagajni. Organizator lahko za določeno obdobje podeli kupcem tudi več žigov (npr. dvojno število) kot je to navedeno v 4. točki. O tem kupce obvesti prek spletne strani in na prodajnih mestih.

5. Kupci v trgovinah Sensilab misli Zdravo v Sloveniji, ki sodelujejo v prodajni akciji, prejmejo zbirni kupon, ki bo služil za zbiranje žigov »metuljčkov«. Ko bo kupec na zbirnem kuponu zbral 12 žigov, mu bo s tem omogočeno koriščenje 35% popusta na 1 celoten naslednji nakup izbranih izdelkov, ki niso vključeni v ostale akcije (popust ni možno koristiti za izdelke Sensilab Foods, Vegalife in izdelke zunanjih dobaviteljev). Popust mora biti skladno s točko 2. vnovčen v treh mesecih po izpolnitvi zbirnega kupona. Prodajna akcija velja za količine običajne za gospodinjstvo, popust se obračuna na blagajni.

6. Izpolnjenega zbirnega kupona ni mogoče zamenjati za gotovino, zbirni kuponi niso prenosljivi na drugo osebo.

7. Udeleženec prodajne akcije (kupec) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z nakupi v skladu s tem pravilnikom zbira žige »metuljčke« na zbirnem kuponu. Za pridobitev 35% popusta ob naslednjem nakupu (kar ne velja za izdelke, ki so vključeni v ostale akcije in posebne ponudbe) bodo upoštevani vsi zbirni kuponi z zadostnim številom zbranih žigov, ki bodo v trgovine Sensilab misli Zdravo predloženi najkasneje v treh mesecih po njihovi izpolnitvi.

8. Pravico do koriščenja 35% popusta ob naslednjem nakupu (upoštevaje 3. točko teh pravil), pridobi vsak udeleženec (kupec), ki najkasneje v treh mesecih po izpolnitvi zbirnega kupona v katerikoli trgovini Sensilab misli Zdravo v Sloveniji predloži pravilno izpolnjen zbirni kupon z zadostnim številom zbranih žigov »metuljčkov«. Splošna pravila akcije: ˝Zbirajte metuljčke in si pridobite 35% popust ob naslednjem nakupu˝ so objavljena na prodajnih mestih in na spletni strani: www.sensilab.si/metuljcki. Pravila so obvezujoča za vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije, ki z zbiranjem točk zvestobe na zbirnem kuponu priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

9. V primeru, da je zbirni kupon tako poškodovan, da iz njega niso razpoznavni njegovi bistveni elementi (število žigov, itd), ali da na kuponu ni podatkov o stranki ter obveznih datumov prvega nakupa in datuma zadnjega nakupa…) Sensilab d.o.o. ne bo omogočil nakupa izdelkov na podlagi koriščenja 35% popusta. Tudi raztrgani, nečitljivi ali kako drugače poškodovani zbirni kuponi ne bodo upoštevani v prodajni akciji in z njimi nakup izdelkov po nižji ceni s 35% popustom ne bo mogoč.

10. Kupci dovoljujejo družbi Sensilab d.o.o., za potrebe predmetne prodajne akcije, nadaljnjega reklamiranja in informiranja kupcev zbira in obdeluje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, spol, e-mail in telefonsko številko. Sodelujoči se strinjajo z obdelavo njihovih kontaktnih podatkov za izvedbo te prodajne akcije in izrecno soglašajo in dovoljujejo družbi Sensilab d.o.o. uporabo in obdelovanje ter segmentiranje predloženih podatkov za v tej točki opisane namene. Z izpolnitvijo zbirnega kupona sodelujoči jamčijo za pravilnost in popolnost podatkov. Sodelujoči bodo o morebitnih posebnih ugodnostih iz objavljene akcije obveščeni na podlagi v zbirni kupon vpisanih podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo (direktiva EU 95/46/EC,). Podatki kupcev so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. Pridobljene podatke lahko družba Sensilab d.o.o. uporablja za potrebe analiziranja, tržnih raziskav ter za predstavitve izdelkov in storitev družbe. Stroške v zvezi z obdelavo podatkov nosi Sensilab d.o.o. Posameznik ima možnost kadarkoli pisno zahtevati, da organizator v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za zgoraj opisani namen in sicer tako, da pošlje pisni zahtevek po elektronski pošti na naslov info@sensilab.com. Organizator bo o prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih dneh po prejemu zahteve pisno ali po elektronski pošti obvestil posameznika, ki je to zahteval. Sensilab d.o.o. bo osebne podatke kupca hranil 3 leta.

11. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja udeleženca ne bo posredoval tretjim osebam. Pridobljene osebne podatke bo organizator varoval in uporabljal v skladu z Zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni.

12. Morebitni spori se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru je zanje pristojno sodišče v Ljubljani

13. *Z zvezdico označeni podatki so obvezni za vnovčenje popusta.

14. Pravilnik in splošni pogoji akcije zbiranja metuljčkov so veljavni z dnem 1.12.2017, ter veljajo do 31.12.2018.