Pri vsakem naročilu nad 30 € prejmete še Vitamin D3 2000 IU popolnoma BREZPLAČNO!

Pravila promocije »Kolo sreče«

(v nadaljevanju: pravila)

 

1. Organizator promocije

Organizatorja promocije »Kolo sreče« (v nadaljevanju: promocija) sta FARMICOM d.o.o., Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec, Slovenija in Sensilab d.o.o., Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec, Slovenija (v nadaljevanju: organizator, organizatorja)

 

2. Kdaj in kje promocija poteka

Promocija velja od 10. marca 2015. Poteka na spletni strani:

http://digigral.com/sensilab/sl

 (v nadaljevanju: spletna stran).

 

3. Namen promocije

Namen je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja in pridobivanje kontaktov.

 

4. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Uporabnik: Kot uporabnik se definira vsaka oseba, ki sodeluje preko spletne strani v promociji.

 

5. Pogoji za sodelovanje

Sodelujejo lahko vse fizične osebe, ki

 • so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • so starejši od 18 let,
 • so uporabniki spletne strani promocije in
 • sprejemajo ta pravila in pogoje promocije.

S sodelovanjem v promociji se šteje, da sodelujoči sprejema ta pravila in pogoje.

Osebe, ki so kakor koli neposredno povezane ali sodelujejo pri izvedbi promocije, zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu ali drugih organizacijah, ki so povezane ali sodelujejo pri izvedbi promocije, in/ali družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni skupnosti, starš, posvojitelj, skrbnik, rejnik, otrok, posvojenec, oskrbovanec, rejenec, drugi družinski člani) katere od teh oseb ne smejo sodelovati v promociji.

V promociji sodeluje vsaka oseba, ki na spletni strani promocije sproži animacijo, poda vse zahtevane osebne podatke, vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega organizator lahko dostavi zahvalno e-poštno sporočilo in se strinja s temi pravili.

Sodelovanje v promociji bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani promocije omogočene spletne piškotke (ang.: cookies) in JavaScript.

Ena oseba lahko v promociji sodeluje le enkrat, zgolj z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v promociji večkrat, z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

 

6. Prejetje ugodnosti

Ugodnost (koda za popust) bodo prejeli le tisti, ki bodo (1.) vpisali prave podatke, (2.) se niso v preteklosti odjavili od Sensilab ali SHAPE iT e-sporočil IN (3.) so se strinjali s pogoji poslovanja.

 

7. Količine

Dovoljen je nakup količin za lastno domačo uporabo v vrednosti do 300 €. Akcije in prodajna ponudba je namenjena končnemu potrošniku in velja za običajne količine gospodinjskega nakupa iz zalog prodajnega prostora. Ob količinah, ki ne ustrezajo zgoraj omenjenemu, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe količin naročila oziroma o tem vedno predhodno obvesti potrošnika.

 

8. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani promocije.

 

9. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1 in morebitni naslednji) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13 in morebitni naslednji).

Sodelujoči v promociji izrecno soglašajo, da lahko njegove osebne podatke kot upravljalci osebnih podatkov obdelujejo naslednje osebe: organizatorja, družba Sensilab Polska sp. zoo. SK, Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź , Polska in družba Sensilab d.o.o., Lešće 5, 10430 Samobor, Hrvaška.

Sodelujoči v promociji izrecno soglašajo, da lahko organizator in ostale družbe iz drugega odstavka tega (15.) člena kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki so jih od njih pridobile, samostojno in po lastni presoji obdelujejo za naslednje namene:

 • izvedba promocije v vseh vidikih;
 • obveščanje uporabnika o njegovi ugodnosti;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in ostali upravljalci osebnih podatkov pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval ali razkril nepooblaščenim tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@sensilab.com).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris, uničenje, blokiranje oziroma učinkovita anonimizacija osebnih podatkov sodelujočega.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše, uniči, blokira ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne ter kateri podatki se obdelujejo;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati elektronski izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • spremeniti, dopolniti ali popraviti osebne podatke, če tega ne more storiti že sam sodelujoči ter če je to v skladu s temi pravili mogoče in se s tem ne posega v pravila promocije; dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, je na uporabniku;
 • izbrisati osebne podatke iz zbirke podatkov.

Ponudnik ima pred izpolnitvijo zahteve pravico od posameznika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti posameznika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Zahteva iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka tega (15.) člena teh pravil se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Sodelujoči je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s pravili in pogoji promocije, preneha status sodelujočega in vse pravice, povezane z njim.

Na spletni strani promocije se uporabljajo t.i. spletni piškotki (ang. cookies), kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema promocije, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

 

10. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator in se pošljejo na na e-poštni naslov info@sensilab.com. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence. Za pravna razmerja med organizatorjem ter sodelujočimi in drugimi osebami se uporablja pravo Republike Slovenije. V primeru morebitnih sporov, ki nastanejo v zvezi s promocijo, je pristojno stvarno pristojno sodišče Republike Slovenije po vsakokratnem sedežu organizatorja.

 

Datum objave in veljavnosti teh pravil: 5. 2. 2015