Pri vsakem naročilu nad 30 € prejmete še Vitamin D3 2000 IU popolnoma BREZPLAČNO!

Pravila nagradne igre Anketa

 (v nadaljevanju: pravila)

1. Organizator nagradne igre

Organizatorja nagradne igre »Anketa!« (v nadaljevanju: nagradna igra) sta FARMICOM d.o.o., Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec, Slovenija in Sensilab d.o.o., Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec, Slovenija (v nadaljevanju: organizator, organizatorja)

2. Kdaj in kje nagradna igra poteka

Nagradna igra se začne 10. 3. 2015. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 10. 3. 2015 do vključno 31. 3. 2015 (tj. najkasneje do 23:59:59. ure navedenega dne). Nagradna igra se z žrebanjem nagrajenca zaključi najkasneje 10 dni po koncu nagradne igre. Nagradna igra poteka na spletni strani https://www.1ka.si/a/58369

(v nadaljevanju: spletna stran, spletne strani).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja in pridobivanje kontaktov.

4. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Sodelujoči: Kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani nagradne igre sodeluje v nagradni igri.

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki:

 • so bodisi državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • so starejši od 18 let,
 • so uporabniki ene od spletnih strani nagradne igre in
 • sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema ta pravila in pogoje nagradne igre.

Osebe, ki so kakor koli neposredno povezane ali sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu ali drugih organizacijah, ki so povezane ali sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in/ali družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni skupnosti, starš, posvojitelj, skrbnik, rejnik, otrok, posvojenec, oskrb ovanec, rejenec, drugi družinski člani) katere od teh oseb ne smejo sodelovati v nagradni igri.

V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki na spletni strani nagradne igre v e-vprašalniku odgovori na vprašanj, poda vse zahtevane osebne podatke, vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega organizator lahko dostavi zahvalno e-poštno sporočilo, se strinja s temi pravili ter e-vprašalnik pravilno in pravočasno odda. S pravilno in pravočasno oddajo popolnega e-vprašalnika postane oseba sodelujoči v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre omogočene spletne piškotke (ang.: cookies) in JavaScript.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat, zgolj z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri večkrat, z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

6. Potegovanje za nagrado

Za nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki popolnoma izpolnejo vprašalnik ter sodelujejo v skladu s temi pravili in pogoji nagradne igre.

Nagrada se podeli naključnemu izžrebancu, ki se izžreba izmed vseh sodelujočih, ki bodo na vseh spletnih straneh sodelovali v nagradni igri.

Dodatni pogoj je, da organizator oziroma komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil oziroma neizpolnjevanja pogojev nagradne igre s strani sodelujočega oziroma da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen. V primeru, da sodelujoči krši ta pravila oziroma ne izpolnjuje pogojev nagradne igre ali razširja sovražni, žaljiv ali drugače neprimeren govor, bo izključen iz sodelovanja v nagradni igri.

7. Žrebanje nagrajenca

Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja ali na drugem naslovu po izboru organizatorja ter pod nadzorom komisije.

Žrebanje nagrajenca iz e-bobna za žreb bo iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi navedbo nagrajenca. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja.

8. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi:

 • Rok Hrastnik (predsednik komisije; predstavnik organizatorja),
 • Cristina Moise (članica komisije; predstavnica organizatorja) in
 • Jelena Rašula (članica komisije; predstavnica organizatorja),

ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanja nagrajenca, v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči izrabil računalniško znanje ali računalniško tehnologijo v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili oziroma pogoji nagradne igre.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja oziroma kršitve teh pravil oziroma pogojev nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili oziroma pogoji nagradne igre. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način, kot ga določi komisija, da je sodeloval v nagradni igri z natančnim upoštevanjem teh pravil. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže v roku in na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja ali na drugam naslovu po izboru organzatorja, in to na način in v roku, kot ju določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne stori oziroma se ne odzove na zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval.

Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

9. Nagrada

Nagrajenec bo prejel naslednjo nagrado: bon za točenje goriva.

10. Objava nagrajenca

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter fotografije (ob prejemu nagrade ali drugačne) na vseh spletnih straneh nagradne igre, v e-poštnih sporočilih nagradne igre in na vseh Facebook straneh Sensilab, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila, povračila stroškov ali odškodnine.

Nagrajenec bo objavljen na spletnih straneh nagradne igre in na Facebook straneh Sensilab najkasneje v roku 10 dni po zaključku žrebanja.

11. Splošno o nagradi in nagrajencu

Organizator oziroma komisija bo nagrajenca preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da nagrajenec krši ta pravila oziroma ne izpolnjuje pogojev nagradne igre, bo nagrajenec izključen, rezultat žreba pa preklican, organizator pa po lastni presoji bodisi žreb ponovi in nagrado podeli izžrebanemu sodelujočemu, ki bo do nagrade upravičen, bodisi žreba ne ponovi in nagrade ne podeli.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini ali drugi denarni obliki in ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna meljava nagrade.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način v popolnosti izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče ali ne uspe storiti, izgubi pravico do nagrade, organizator pa ga lahko trajno izključi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrada izročena s strani organizatorja. O načinu, kraju in času prevzema nagrade bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku žrebanja. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo navedeno v obvestilu, oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada se ne podeli, organizator pa ga lahko izključi.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na enega od njegovih staršev ali zakonitih zastopnikov, ki tako postane prejemnik nagrade. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve enega od staršev ali zakonitih zastopnikov, v kateri eden od staršev oziroma zakonitih zastopnikov izrecno jamči za izpolnitev davčnih obveznosti.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado obračuna in plača organizator, nagrajenec pa je kot zavezanec za plačilo dohodnine (2. odst. 35. člena Zakona o davčnem postopku) dolžan organizatorju pisno predložiti pravilne in natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko, morebitne druge predpisane podatke), in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev vseh navedenih in drugih predpisanih podatkov je pogoj za prevzem nagrade, katere vrednost presega 42 EUR (z DDV) ali drug predpisani znesek. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem oziroma predpisanem roku in obsegu, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade, organizator pa ga lahko izključi. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovanjekateregakoli osebnega podatka) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

13. Druge določbe

V primeru, ko je določeneno, da se (lahko) sodelujočega (kamor sodi tudi nagrajenec) izključi, je v primeru izključitve in morebitne že podeljene nagrade dolžan nagrajenec vrniti že podeljeno nagrado oziroma nadomestiti njeno tržno vrednost, če nagrade ni mogoče vrniti; v primeru izključitve nagrajenca lahko organizator po lastni presoji bodisi žreb ponovi in nagrado podeli izžrebanemu sodelujočemu, ki bo do nagrade upravičen, bodisi žreba ne ponovi in nagrade ne podeli. Izključitev je lahko trajna, kar pomeni, da je (lahko) izključenemu sodelujočemu preprečeno nadaljnje sodelovanje v nagradni igri.

Organizator ne odgovarja za nepopolno ali nepravočasno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in/ali prevzem nagrade niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve. Sodelujoči in druge osebe, ki poskušajo sodelovati v nagradni igri, same nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, poštnin, klicev, druge komunikacije, kilometrin itd.), tudi v primeru preklica nagradne igre.

Organizatorin druge osebe in organizacije, ki so povezane ali sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitne stroške, škodo ali druga posledice, ki bi izvirale iz sodelovanja v nagradni igri ali iz nagrade ali iz morebitnega motenega delovanja oziroma nedelovanja spletnih strani nagradne igre.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko spletnih strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastale stroške ali drugo škodo.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave, vzroki na strani javnosti ali drugi utemeljeni razlogi. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletnih straneh nagradne igre. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@sensilab.com

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

14. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre.

15. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1 in morebitni naslednji) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13 in morebitni naslednji).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko njegove osebne podatke kot upravljalci osebnih podatkov obdelujejo naslednje osebe: organizatorja, družba Sensilab Polska sp. zoo. SK, Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź , Polska in družba Sensilab d.o.o., Lešće 5, 10430 Samobor, Hrvaška.

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator in ostale družbe iz drugega odstavka tega (15.) člena kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki so jih od njih pridobile, samostojno in po lastni presoji obdelujejo za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja;
 • objava nagrajenca na spletnih straneh nagradne igre in Facebook straneh;
 • objava nagrajenca v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vseh sodelujočih;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in ostali upravljalci osebnih podatkov pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval ali razkril nepooblaščenim tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@sensilab.com).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris, uničenje, blokiranje oziroma učinkovita anonimizacija osebnih podatkov sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajenca se hranijo 5 let od podelitve nagrade oziroma kolikor dolgo je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše, uniči, blokira ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne ter kateri podatki se obdelujejo;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati elektronski izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • spremeniti, dopolniti ali popraviti osebne podatke, če tega ne more storiti že sam sodelujoči ter če je to v skladu s temi pravili mogoče in se s tem ne posega v pravila nagradne igre; dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, je na uporabniku;
 • izbrisati osebne podatke iz zbirke podatkov.

Ponudnik ima pred izpolnitvijo zahteve pravico od posameznika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti posameznika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Zahteva iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka tega (15.) člena teh pravil se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Sodelujoči je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s pravili in pogoji nagradne igre, preneha status sodelujočega in vse pravice, povezane z njim.

Na spletni strani nagradne igre se uporabljajo t.i. spletni piškotki (ang. cookies), kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako, da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@sensilab.com. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi. V primeru morebiti že podeljene nagrade, je dolžan nagrajenec vrniti že podeljeno nagrado oziroma nadomestiti njeno tržno vrednost, če nagrade ni mogoče vrniti.

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator in se pošljejo na na e-poštni naslov info@sensilab.com. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence. Za pravna razmerja med organizatorjem ter sodelujočimi in drugimi osebami se uporablja pravo Republike Slovenije. V primeru morebitnih sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče Republike Slovenije po vsakokratnem sedežu organizatorja.

Datum objave in veljavnosti teh pravil: 10. 3. 2015